Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) Tóm tắt lý thuyết

Thảo luận trong 'Sinh học lớp 12' bắt đầu bởi tkt057, 10/7/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  BÀI 17: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tiếp theo)


  PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý


  I. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

  1. Quần thể ngẫu phối

  - Quần thể ngẫu phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong tự nhiên

  - Quá trình giao phối ngẫu nhiên là nguyên nhân làm cho quần thể đa hình (đa dạng) về kiểu gen và kiểu hình

  - Các quần thể ngẫu phối được phân biệt với các quần thể khác cùng loài bởi tần số tương đối các alen, các kiểu gen, các kiểu hình

  2. Định luật Hacđi-Vanbec và trạng thái cân bằng di truyền của quần thể

  - Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng 1 quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  - Gọi p là tần số tương đối của alen A

  - Gọi q là tần số tương đối của alen a

  - Quần thể được gọi là cân bằng di truyền khi đáp ứng được công thức:

  p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1

  p2: tần số kiểu gen AA

  2pq: tần số kiểu gen Aa

  q2: tần số kiểu gen aa

  Ví dụ: một quần thể có cấu trúc di truyền là

  0.68AA + 0.24 Aa + 0.08 aa = 1

  Tính tần số tương đối của các alen của quần thể trên? Quần thể trên có cân bằng không?

  II. ĐIỀU KIỆN NGHIỆM ĐÚNG CỦA ĐỊNH LUẬT HACĐI – VANBEC

  - Quần thể phải có kích thước lớn, số lượng cá thể nhiều.

  - Các cá thể trong quần thể phải giao phối với nhau 1 cách ngẫu nhiên.

  - Không có đột biến và chọn lọc tự nhiên.

  Tuy nhiên trên thực tế rất khó có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện trên nên tần số alen và thành phần kiểu gen của một quần thể liên tục bị biến đổi

  PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

  Câu 1. Nêu đặc điểm cơ bản của quần thể ngẫu phối

  Câu 2. Một quần thể có 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Hãy tính tần số của các alen A và a trong quần thể. Cho biết quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen không?

  Câu 3. Quần thể nào đạt trạng thái cân bằng:

  Câu 4. Gen trên NST giới tính có thể đạt được trạng thái cân bằng hay không nếu tần số alen ở 2 giới là khác nhau?


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Loading...

Chia sẻ trang này