Chuyên đề về Sóng âm vật lý lớp 12

Thảo luận trong 'Vật lý lớp 12' bắt đầu bởi SV2013, 24/6/15.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Chuyên đề về Sóng âm vật lý lớp 12 Tải file tại đây

  CÙNG BIÊN ĐỘ, CÙNG CHU KÌ.
  1. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng A, T trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, chất điểm thứ hai đang ở biên dương.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. T/8; b. A ; 3T/8.
  2. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng A, T trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, chất điểm thứ hai đang ở biên âm.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. 3T/8; b. A ; T/8.
  3. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng A, T trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, chất điểm thứ hai đi qua vị trí x = -A/2 theo chiều dương.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. 7T/24; b. 2Asin150; T/24.
  4. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng A, T trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, chất điểm thứ hai đi qua vị trí x = -A/2 theo chiều âm.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. 11T/24; b. 2Asin750; 5T/24.
  5. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng A, T trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí x = A/2 theo chiều dương, chất điểm thứ hai đi qua vị trí x = -A/2 theo chiều âm.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. 5T/12; b. 2A; T/6.
  CÙNG CHU KÌ, BIÊN ĐỘ KHÁC NHAU
  1. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng T và có A1 = A2/ = a trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, chất điểm thứ hai đang ở biên dương.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. T/6; b. 2a; 5T/12.
  2. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng T và có A1 = A2/ = a trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đang ở vị trí biên dương, chất điểm thứ hai đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. T/12; b. 2a; T/3.

  3. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng T và có A1 = 2A2 = 2a trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, hai chất điểm cùng đi qua vị trí x = a, chất điểm thứ nhất đang chuyển động theo chiều dương.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau lần tiếp theo?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. T/2; b. a ; T/4.
  4. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng T và có A1 = 2A2 = 2a trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, hai chất điểm cùng đi qua vị trí x = a, chất điểm thứ nhất đang chuyển động theo chiều âm.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau lần tiếp theo?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. T/2; b. a ; T/4.
  5. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng T và có A1 = 2A2 = 2a trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí x = a theo chiều dương, chất điểm thứ hai đi qua vị trí x = -a/2 theo chiều dương.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. T/3; b. a ; T/12.
  6. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng T và có A1 = 2A2 = 2a trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, chất điểm thứ nhất đi qua vị trí x = a theo chiều âm, chất điểm thứ hai đi qua vị trí x = -a/2 theo chiều dương.
  a. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  b. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động? Tìm tmin để khoảng cách giữa hai chất điểm đó xa nhất.
  Đáp số: a. T/12; b. 3a; T/3.
  CÙNG BIÊN ĐỘ, KHÁC CHU KÌ
  1. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ A với T1 = 0,8s và T2 = 2,4s; trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, hai chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau lần tiếp theo?
  Đáp số: 0,3s
  2. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ A với T1 = 0,8s và T2 = 2,4s; trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, hai chất điểm đi qua vị trí x = -A/2 theo chiều dương. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau lần tiếp theo?
  Đáp số: 0,4s
  3. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ A với T1 = 0,8s và T2 = 2,0s; trên cùng một trục Ox, khi chuyển động các chất điểm không cản trở nhau. Tại t = 0, hai chất điểm đi qua vị trí x = -A. Tại tmin bằng bao nhiêu thì hai chất điểm gặp nhau?
  Đáp số: 2/7s
  Loading...
: Sóng âm

Chia sẻ trang này