Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thảo luận trong 'Các chuyên ngành khác...' bắt đầu bởi SV2013, 20/2/13.

Loading...
 1. SV2013

  SV2013 Thành viên chính thức

  Chủ biên
  PGS, TS. Mạch Quang Thắng

  Tập thể tác giả
  - PGS. Lê Mậu Hãn Chương I
  - TS. Vũ Quang Hiển Chương II
  - TS. Phạm Ngọc Anh Chương III
  - PGS, TS. Ngô Đăng Tri Chương IV
  - PGS, TS. Mạch Quang Thắng Chương V, VII
  - PGS, TS. Bùi Đình Phong Chương VI
  - TS. Ngô Văn Thạo Chương tham khảo
  Cộng tác viên
  Vũ Thanh Bình

  Mục lục:
  Chương I: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng,
  nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh
  Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng
  giải phóng dân tộc
  Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường
  quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp
  sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
  Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; về
  xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
  Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa
  Chương VII: Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí
  Minh trong công cuộc đổi mới
  Chương tham khảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách
  mạng cho đời sau

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này