Lịch Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2

Thảo luận trong 'Lịch sử lớp 9' bắt đầu bởi Thanh Hằng, 6/8/15.

Loading...
 1. Thanh Hằng

  Thanh Hằng Thành viên chính thức

  Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2​
  [​IMG]  II.Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

  1. Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945.

  -Đầu 1945 chiến tranh thế giới sắp kết thúc , phát xít Đức bị quét khỏi Liên Xô , nước Pháp được giải phóng .Phát xít Nhật bị tấn công dồn dập ở Châu Á- Thái Bình Dương

  -Nhân cơ hội đó thực dân Pháp ở Đông Dương ngóc đầu dậy . Mâu thuẫn Pháp-Nhật ở Đông Dương trở nên gay gắt .

  -Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam , đưa Trần Trọng Kim lập chính phủ bù nhìn . Tối cao cố vấn Nhật nắm toàn bộ quyền lực .Nhằm độc chiếm Đông Dương.

  2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

  a Chỉ thị của Đảng :

  Ban thường vụ Trung Ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành đông của chúng ta” , xác định kẻ thù chính là phát xít Nhật .Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật , cứu nước làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa .

  b. Khởi nghĩa từng phần :

  -Từ giữa tháng 3-1945 , cách mạng chuyển sang cao trào đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang , tiến hành chiến tranh du kích cục bộ , khởi nghĩa từng phần , giành chính quyền từng bộ phận .

  - Ở Cao –Bắc – Lạng , Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu Quốc Quân giải phóng hàng loạt các châu, xã ,tổng , thành lập chính quyền nhân dân .

  - Ở Quảng Ngãi , tù chính trị nhà lao Ba tơ nội dậy thành lập chính quyền CM, tổ chức du kích Ba Tơ .

  - Phong trào quần chúng lên cao khắp trong nước đấu tranh với khẩu hiệu “phá kho thóc , giải quyết nạn đói”.Nhiều cuộc đánh chiếm kho thóc biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh .

  - Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ( 4-1945) quyết định thành lập Việt Nam giải phóng quân , mở trường đào tạo cán bộ , xây dựng căn cứ , Uy Ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ cũng được thành lập .

  - Khu giải phóng Việt Bắc ra đời ( 4-6-1945) ,Ủy ban lâm thời khu giải phóng lâm thời được thành lập . Khu giải phóng là căn cứ địa của cả nước , là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam mới . Không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước .

  [​IMG]
  Đội du kich Ba tơ

  [​IMG]

  Khu giải phóng Việt Bắc ra đời ( 4-6-1945)  Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
  Loading...

Chia sẻ trang này