Luật giáo dục tiểu học : Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Thảo luận trong 'Các chuyên ngành khác...' bắt đầu bởi tkt057, 12/9/14.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Ngày 04/5/2007, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 14 /2007/QĐ-BGDĐT, Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  BỘ TR ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

  Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nư ớc;

  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hư ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Theo đề nghị của Vụ trư ởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế các Quyết định số 48/2000/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học và Quyết định số 05/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ tr ưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trư ởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Click link dưới đây để tải tài liệu ! ! [​IMG]

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này