Tự động attach Database(sql) trong C#

Thảo luận trong 'Tin học căn bản' bắt đầu bởi Gardener, 19/10/13.

Loading...
 1. Gardener

  Gardener Admin

  Mình để file mdf trong thư mục chứa file chạy (Bin)
  Mã:
  string path=Application.StartUpPath+@"\database.mdf";
  String Strcon=@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename='"+path+"';Integrated Security=true;";
  Trên mình chọn thư mục chứa là Bin của chương trình chạy, bạn có thể để ở 1 vị trí khác và thay vào path bằng đường dẫn vào thư mục chứa database của bạn .
  vd:
  Mã:
  SqlConnection myconn;
  private void Main_Load(object sender, EventArgs e)
      {
  try
            {
             string path = Application.StartupPath + @"\database\QuanLySach.mdf";
                string sqlconn = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=" + path_csdl + ";Integrated Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True;";
                myconn = new SqlConnection(sqlconn);
   MessageBox.Show("Kết nối Database Thành công!", "Thông báo", MessageBoxButtons.Yes, MessageBoxIcon.Information);
   
            }
            catch {
         
             MessageBox.Show("Kết nối Database Thất bại !", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
            }
  }
  Loading...

Chia sẻ trang này