Từ nối dùng trong viết luận

Thảo luận trong 'Tiếng anh phổ thông' bắt đầu bởi thaolovely, 30/8/13.

Loading...
 1. thaolovely

  thaolovely Thành viên BQT

  từ nối dùng trong viết luận
  Từ nối dùng trong viết luận

  - Để cung cấp thêm thông tin:

  again (một lần nữa),
  and (và),
  also (cũng vậy),
  besides (ngoài ra),
  equally important (cũng quan trọng như vậy),
  first (thứ nhất là)
  second (thứ hai là), etc.),
  further (thêm nữa),
  furthermore (hơn nữa),
  in addition (thêm vào đó),
  in the first place (ở vị trí thứ nhất),
  moreover (ngoài ra), next (kế tiếp là),
  too (cũng vậy, nữa).

  - Để cho thí dụ:
  for example (chẳng hạn như),
  instance (lấy ví dụ),
  in fact (trên thực tế thì),
  specifically (cụ thể là),
  that is (có nghĩa là),
  to illustrate (để minh họa).

  - Để so sánh:
  also (cũng vậy)
  in the same manner (cũng theo cách này),
  likewise (tương tự như vậy),
  similarly (một cách tương tự).

  - Để đối lập:
  although (mặc dù…, nhưng…),
  and yet (vậy mà),
  at the same time (đồng thời),
  but (nhưng),
  despite (mặc dù),
  even though (dù cho),
  however (tuy nhiên),
  in contrast (ngược lại),
  in spite of (mặc dù),
  nevertheless (tuy nhiên),
  on the contrary (trái lại),
  on the other hand (mặc khác),
  still (mặc dù vậy),
  though (mặc dù),
  yet (tuy nhiên)

  - Để tóm tắt hoặc kết luận:
  all in all (nói tóm lại),
  in conclusion (tóm lại),
  in other words (nói cách khác),
  in short (tóm lại),
  in summary (tóm lại),
  on the whole (nói chung),
  that is (có nghĩa là),
  therefore (do đó),
  to sum up (tóm lại)

  - Để nói về thời gian:
  after (sau khi),
  afterward (sau này),
  as (trong khi),
  as long as (miễn là),
  as soon as (ngay khi),
  at last (sau cùng),
  before (trước khi),
  during (trong suốt thời gian),
  earlier (trước đó),
  finally (sau cùng),
  formerly (trước kia),
  immediately (ngay lập tức),
  later (sau đó),
  meanwhile (trong khi đó),
  next (tiếp theo),
  since (kể từ),
  shortly, (ngay sau đó, không lâu)
  subsequently, (rồi sau đó, rồi thì)
  then (thế rồi),
  thereafter (sau đó),
  until (cho đến khi),
  when (khi),
  while (trong khi)

  - Để nói về nơi chốn và phương hướng:
  above (bên trên),
  beyond (ở bên kia),
  close (kế bên),
  elsewhere (ở chỗ khác),
  farther (xa hơn),
  here (ở đây),
  nearby (ở gần đây),
  opposite (đối diện),
  to the left ((về phía bên trái)
  north (hướng bắc), etc.)

  - Để chỉ mối liên hệ logic:
  accordingly (do vậy),
  as a result (kết quả là),
  because (bởi vì),
  consequently (bởi vậy),
  for this reason (vì lý do này),
  hence (vì thế),
  if (nếu),
  otherwise (mặt khác),
  since (vì),
  so (vì thế),
  then (sau đó),
  therefore (do đó),
  thus (như vậy).
  Loading...

Chia sẻ trang này