Xử lý tập tin và thư mục trong PHP

Thảo luận trong 'Lập trình web (PHP, ASP, ASPX, JSP ...)' bắt đầu bởi freecode, 22/6/13.

Loading...
 1. freecode

  freecode Thành viên mới

  Thao tác xử lý tập tin và thư mục trong PHP
  1 -Kiểm tra một tập tin có tồn tại hay không chúng ta sử dụng hàm file_exists()
  PHP:
  <?php
      
  echo file_exists('abc.txt') ? "File exists" "File does not exist";
  ?>
  2- Lấy thông tin chi tiết của một tập tin nào đó
  Câu hỏi: Khi bạn muốn lấy thông tin chi tiết của một tập tin nào đó (ví dụ như lấy kích thước, kiểu tập tin...)
  Giải pháp: Chúng ta sẽ sử dụng một số hàm stat(), filesize(), or filetype() để giải quyết vấn đề

  PHP:
  <?php
  $file 
  "dummy.txt";
   
  $info stat($file);
  print_r($info);
   
  $type filetype($file);
  echo 
  "File type is $typen";
   
  $size filesize($file);
  echo 
  "File size is $size bytesn";
   
  echo 
  is_readable($file) ? "File is readablen" "File is not readablen";
   
  echo 
  is_writable($file) ? "File is writablen" "File is not writablen";
   
  echo 
  is_executable($file) ? "File is executablen""File is not executablen";
  ?>
  3. Đưa nội dung của một tập tin vào mảng hoặc chuỗi
  Câu hỏi: Làm sao đưa nội dung của một tập tin ở localhost hay ở một website nào đó vào mảng hoặc vào chuỗi
  Giải phảp: Để làm được này chúng ta dùng hàm file_get_contents() hoặc file()

  PHP:
  <?php
  // thiet lap duong dan den tap tin
  $file "http://truongkienthuc.vn/abc.txt";
   
  // doc file va dua  noi dung vao mang
  $dataArr file($file);
  print_r($dataArr);
   
  // doc file va dua noi dung vao chuoi
  $dataStr file_get_contents($file);
  echo 
  $dataStr;
  ?>
  4. Đọc từng dòng của một tập tin
  PHP:
  <?php
  // doc noi dung tap tin vao mang
  $data file('fortunes.txt') or die("Cannot read file");
   
  // in ra dong thu nhat
  echo $data[0] . "n";
   
  // in ra dong cuoi cung
  echo end($data) . "n";
   
  // in ra dong thu 5
  echo $data[4] . "n";
   
  // in ra dong 2 den thu 6
  $lines array_slice($data15);
  echo 
  implode("n"$lines);
  ?>
  5. Đếm số dòng, số từ và số chữ trong một tập tin
  PHP:
  <?php
  // thiet lap duong dan den tap tin
  $file "dummy.txt";
   
  // doc noi dung tap tin va dua vao chuoi
  $str file_get_contents($file) or die ("Cannot read from file");
   
  // doc noi dung cua tap tin va dua vao mang
  $arr file ($file) or die ("Cannot read from file");
   
  // Dem so dong co trong tap tin
  echo "Counted "sizeof($arr) . " line(s).n";
   
  // Dem so chu co trong tap tin, ke ca khoang trang
  $numCharsSpaces strlen($str);
  echo 
  "Counted $numCharsSpaces character(s) with spaces.n";
   
  // Dem so chu co trong tam tin, khong co khoang trang
  $newStr ereg_replace('[[:space:]]+'''$str);
  $numChars strlen($newStr);
  echo 
  "Counted $numChars character(s) without spaces.n";
   
  // Dem so tu co trong tap tin
  $numWords str_word_count($str);
  echo 
  "Counted $numWords words.n";
  ?>
  6.Đưa một chuỗi vào tập tin
  PHP:
  <?php
  // Tao mot chuoi mac dinh
  $data "Ở đâu có ước mơ rnỞ đó có con đường";
   
  // Ghi chuỗi vào tập tin
  file_put_contents('danhngon.txt'$data) or die("Cannot write to file");
   
  echo 
  "File successfully written.";
   
  ?>
  7. Xóa một dòng trong tập tin
  PHP:
  <?php
   
  // Khai bao ten tap tin
  $file "fortunes.txt";
   
  // Dua noi dung cua tap tin vao mang
  $data file($file) or die("Cannot read file");
   
  // Xoa dong can xoa (vi du: dong so 3)
  unset ($data[2]);
   
  // thiet lap lai chi so cua mang
  $data array_values($data);
   
  // dua noi dung con lai vao tap tin
  file_put_contents($fileimplode($data)) or die("Cannot write to file");
  echo 
  "File successfully written.";
  ?>
  8. In ra các tập tin trong một thu mục
  PHP:
  <?php
  // Khai bao ten va duong dan thu muc
  $dir './test';
   
  // Lay noi dung trong thu muc dua vao mot mang
  $fileList scandir($dir) or die ("Not a directory");
   
  // In ra ten va kich thuoc tap tin
  foreach ($fileList as $file) {
      if (
  is_file("$dir/$file") && $file != '.' && $file != '..') {
          echo 
  "$file: " filesize("$dir/$file") . "n";
      }
  }
  ?>
  9.In ra được cấu trúc thư mục (kể cả những thư mục con)
  PHP:
  <pre>
  <?php
  // Ham de qui
  function printTree($dir$depth=0) {
      
  // Kiem tra tham so truyen vao
      
  if (!is_dir($dir)) { die("Argument is not a directory!")
      
  // Mo thu muc can xu ly
      
  $dh opendir($dir) or die ("Cannot open directory");
      
  // tao vong lap in ra tat ca cac tap tin trong thu muc
      
  while (($file readdir($dh)) !== false)  {
          if (
  $file != "." && $file != "..") {
              if (
  is_dir("$dir/$file")) {
                  echo 
  str_repeat("  "$depth) . " [$file]n"
                  
  printTree("$dir/$file", ($depth+1));
              } else    {
                  echo 
  str_repeat("  "$depth) . $filen";
              }
          }
      }
  }
  // goi ham de qui de in ra cau truc thu muc va tap tin
  printTree('./test/');
  ?>
  </pre>
  10.Copy tập tin từ thư mục này đến thư mục khác

  PHP:
  <?php
  // Khai bao thu muc chua tap tin can chep
  $source "test/dummy.txt";
   
  //Khai bao thu muc se chep tap tin dummy.txt vao
  $destination "test2/dummy.txt";
   
  // Sao chep tap tin neu tap tin ton tai
  if (file_exists($source)) {
      
  copy ($source$destination) or die ("Cannot copy file '$source'");
      echo 
  "File successfully copied.";
  } else {
      die (
  "Cannot find file '$source'");
  }
  ?>
  Nguồn: Cộng Đồng zend Việt Nam​
  Loading...

Chia sẻ trang này