Giáo trình - Mô hình Client/Server trên SQL Server

Thảo luận trong 'Hệ thống thông tin' bắt đầu bởi Hồng Hương, 4/4/13.

Loading...
 1. Hồng Hương

  Hồng Hương Thành viên BQT

  Giáo trình - Mô hình Client/Server trên SQL Server
  MỤC LỤC
  Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH Client/Server................................................................ 10
  1.1 Các kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu........................................................................ 11
  1.2 Các giai đoạn phát triển của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu............................................... 11
  1.3 Giới thiệu về mô hình Client server
  và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ cho mô hình Client/Server............................... 11
  1.4 Các đặc trưng của mô hình Client/server.......................................................................... 12
  BÀI 2: CẤU HÌNH CƠ SƠ DỮ LIỆU CLIENT/SERVER ..................................................... 13
  2.1 Tổng quan về cấu trúc Client/Server................................................................................. 14
  2.2 Các tầng cấu trúc............................................................................................................... 14
  2.3 Các mô hình dữ liệu của hệ thống Client/Server............................................................... 15
  BÀI 3: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER ................................................. 19
  3.1 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server............................................................... 20
  3.2 Cài đặt SQL Server............................................................................................................ 21
  3.3 Các thành phần cua Sql Server......................................................................................... 26
  3.4 Các thao tác cơn bản trên môi trường SQL Server.......................................................... 28
  BÀI 4: CÁC THAO TÁC TRÊN SQL SERVER ................................................................... 30
  4.1 Đăng nhập vào SQL Server............................................................................................... 32
  4.2 Các thành phần của SQL Server ...................................................................................... 33
  4.3 Các kiểu dữ liệu trong SQL Server ................................................................................... 34
  4.4 Tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server ................................................................................ 35
  4.5 Tạo bảng trong SQL Server ............................................................................................ 36
  4.6 Tạo quan hệ trong SQL Server ......................................................................................... 39
  4.7 Nhập dữ liệu trong SQL Server ......................................................................................... 42
  BÀI 5: THIẾT KẾ, BẢO TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH CLIENT/SERVER.................... 44
  5.1 Đọc hồ sơ thiết kế cơ sở dữ liệu........................................................................................ 46
  5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn hảo ứng dụng cơ sở dữ liệu................................................. 46
  5.3 Bảo mật cơ sở dữ liệu........................................................................................................ 46
  5.4 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu...................................................... 53
  5.5 Sao lưu dự phòng cơ sở dữ lịêu........................................................................................ 58
  5.6 Bảo trì cơ sở dữ liệu........................................................................................................... 60
  BÀI 6: LẬP TRÌNH TRÊN SQL SERVER............................................................................. 62
  6.1 Các câu lệnh SQL Server.................................................................................................. 63
  6.2 Lập tin batch....................................................................................................................... 77
  6.3 Stored Procedure .............................................................................................................. 80
  6.4 Trigger................................................................................................................................. 88
  BÀI 7: KẾT NỐI ỨNG DỤNG VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU........................................................... 103
  7.1 ODBC, JDBC..................................................................................................................... 103
  7.2 ADO.................................................................................................................................... 108
  7.3 Data Environment............................................................................................................... 110
  7.4 OLE_DB............................................................................................................................. 118
  7.5 Lập trình được trên các đối tượng Record Set.................................................................. 120

  Các file đính kèm:

  Loading...

Chia sẻ trang này