Giới từ trong tiếng Trung

Thảo luận trong 'Tiếng Hoa' bắt đầu bởi tkt057, 29/7/15.

Loading...
 1. tkt057

  tkt057 Moderator

  Nguồn:tiengtrungnet.com

  I. Giới từ và kết cấu giới từ

  Giới từ là từ đứng trước danh từ và đại từ, kết hợp với danh từ và đại từ cùng biểu thị phương hướng, đối tượng, thời gian, nơi chốn của động tác, hành vi.

  Kết cấu do giới từ cùng phối hợp với danh từ hoặc đại từ đó gọi là kết cấu giới từ.

  VD:

  在学校工作。

  在晚会看节目。  II. Chú thích

  1. Giới từ

  Giới từ 往 kết hợp với danh từ hoặc đại từ, tạo thành kết cấu giới từ, tu sức cho động từ, biểu thị phương hướng tiến hành của động tác. Loại kết cấu giới từ này cũng có thể đứng trước động từ làm trạng ngữ, cũng có thể đứng sau động từ làm bổ ngữ.

  VD:

  (1) 你再往前走一会儿,饭店就到了。

  (2) 这公共汽车往哪儿开?

  (3) 公共汽车开往哪儿?  2. Giới từ ""

  Giới từ cùng với danh từ hoặc đại từ tổ chức thành kết cấu giới từ, tu sức cho động từ, biểu thị phương hướng của động tác tiến hành, nó có thể đứng trước động từ làm trạng ngữ, và cũng có thể đứng sau động từ làm bổ ngữ.

  VD:

  (1) 这汽车开向哪儿?

  (2) 我们看见一道很长的城墙向远方伸去。

  (3) 图书馆,向左边走。

  (4) 学生宿舍,向右边走。

  Kết cấu giới từ 向 còn có thể biểu thị đối tượng của động tác.

  VD:

  (1) 我向阿武借了一本汉语词典。

  (2) 我们向出租汽车公司要了一辆汽车。

  (3) 你汉语说得好,我要向你学习。  3. Giới từ "" và ""

  Giới từ "向" và "对" kết hợp với tân ngữ là đại từ hoặc danh từ tạo thành kết cấu giới từ làm trạng ngữ trong câu.

  VD:

  (1) 阿武对她介绍了中国的情况。

  (2) 武老师对我们讲了学习汉语的方法。

  (3) 同学们对老师非常尊敬。

  (4) 服务员对我们很热情。

  (5) 他们正在向前走。  4. Giới từ "为了" (nhằm, đề mà)

  Giới từ 为了 kết hợp với danh từ, đại từ, nhóm chủ vị hoặc nhóm từ khác, tạo thành kết cấu giới từ, làm trạng ngữ, biểu thị mục đích hoặc nguyên nhân, có khi nó cũng đứng trước chủ ngữ.

  VD:

  (1) 为了帮助我们学习,武老师星期天也来学校。

  (2) 为了学习汉语,我买了一本汉语词典。

  (3) 阿武为了知道更多的情况,准备暑假出去旅行。  5. Giới từ "把"

  Giới từ 把 thường kết hợp với danh từ hoặc đại từ, tạo thành một kết cấu giới từ, làm trạng ngữ cho động từ, nhấn mạnh kết quả của động tác.

  Danh từ hoặc đại từ trong kết cấu giới từ này vốn là tân ngữ của động từ, được đưa lên trước động từ cùng với giới từ 把 làm trạng ngữ.

  Căn cứ vào tập quán ngôn ngữ, khi dịch, có khi phải trả danh từ hoặc đại từ đó về vị trí tân ngữ, không dịch từ 把 nữa.

  VD:

  (1) 我把这本小说看完了。

  (2) 服务员热情地把我们接到办公室。

  (3) 我把这些产品送给她。  Dạng câu có chữ khi sử dụng cần chú ý mấy điểm sau:

  a. Động từ trong câu có chữ 把 phải là ngoại động từ, tức là loại động từ có thể mang tân ngữ như trong ví dụ (1) 看小说.

  b. Động từ làm vị ngữ trong câu có chữ 把 không thể đứng một mình được, mà sau nó phải có thêm một số từ khác. Như ví dụ (1), sau 看 phải có 看完了 làm bổ ngữ; ví dụ (2), sau 接 có 到办公室 làm bổ ngữ kết quả và tân ngữ.

  c. Chủ ngữ của câu có chữ 把 nhất định phải là chủ thể của hành động hay là người nắm giữ sự vật, là nơi xuất phát ra động tác mà động từ vị ngữ biểu thị.

  VD:

  (1) 她把那本小说看完了。

  (2) 他们把那些水果拿走了。

  d. Tân ngữ của giới từ 把 là đối tượng liên quan mà động từ vị ngữ biểu thị.

  VD:

  (1) 她把电视机关上了。

  (2) 我把今天的作业做完了。

  e. Trong câu có chữ 把nếu có động từ năng nguyện hoặc phó từ làm trạng ngữ, thì đều phải đặt ở trước kết cấu giới từ 把.

  VD:

  (1) 应该把汉语学好。

  (2) 我还没有把这本小说看完。

  f. Chú ý: Một số động từ như 有、是、在、来、去、觉得 ... không thể làm động từ chính trong câu có chữ 把。

  VD:

  (1) 我把一本词典有了。 (x)  (2) 我妈妈把北京来了。(x)
  Loading...

Chia sẻ trang này